Aan: het College van B en W van de gemeente Wassenaar

Wassenaar, 4 september 2014

Geacht college,

Namens alle sportverenigingen, aangesloten bij het Wassenaars Sport Contact, brengt het bestuur van het WSC graag een aantal beleidsonderdelen over het sportbeleid onder de aandacht van het college van B en W en de politieke partijen, vertegenwoordigd in de Wassenaarse raad. Het betreft hier vooral de door ons zeer gewenste herinvoering van de jeugdsubsidie voor leden van sportclubs, de aanleg van kunstgrasvelden en het samen ontwikkelen van een sportbeleid voor de gemeente Wassenaar.

Naast de veel tijd vergende voorbereidingen voor de 3 D-operatie zou men bijna gaan denken dat er op andere beleidsterreinen, zoals de sport, vrijwel niets speelt, maar dat is uiteraard een vertekend beeld. Voordat uw college en de huidige raadsfracties aantraden na de gemeenteraadsverkiezingen van het voorjaar 2014, is immers op 11 maart een boeiend en druk bezocht sportdebat gehouden. Daarin is aan de hand van discussies over een aantal stellingen een aantal belangrijke politieke lijnen naar de toekomst van het Wassenaars sportbeleid getrokken door de kandidaat-raadsleden.

Ook zijn er vóór de verkiezing diverse werkbezoeken afgelegd aan sportverenigingen door delegaties van politieke partijen. De beleidsinhoudelijke uitspraken tijdens deze evenementen moeten een ieder nog helder voor de geest staan (ons in ieder geval wel). Deze brief aan college en raad dient vooral als herinnering voor wat er ook alweer op de sport-agenda staat, in de aanloop naar de op handen zijnde behandeling van de begroting voor 2015 in de gemeenteraad.

Wij verbinden in deze brief tevens een aantal strofen uit het Coalitieakkoord 2014-2018 aan deze agendasetting.

U weet inmiddels al dat onder de bezielende leiding van Willem Lely, de voorzitter van Golfclub Rozenstein, een groep waarin bijna 20 verenigingen/gebruikers van het sportpark De Schulpwei verenigd zijn, met de gemeente overlegt over dit gebied en het oplossen van een aantal problemen. Uiteraard zijn wij als WSC van mening dat deze specifiekere belangenbehartiging volledig past in het grotere geheel van de Wassenaarse sportbeoefening en ondersteunen wij dit initiatief met grote nadruk.

Datzelfde geldt voor het overleg dat verenigingen als De Kieviten en Blauw-Zwart met elkaar hebben over de perikelen rond de grondwaterstand in het gebied De Schulpwei. Wij vragen de aandacht van de gemeente Wassenaar om de belangen van de Wassenaarse sportclubs te steunen, met name in het overleg met het hoogheemraadschap.

Wij ondersteunen de in het coalitieakkoord genoemde mogelijke incidentele extra investeringen om het sporten te bevorderen. Daartoe rekenen we uiteraard ook de eventuele aanleg van kunstgrasvelden, zoals unaniem ondersteund door de politieke partijen tijdens het sportdebat. Voor subsidieverstrekkingen via een eenvoudiger traject van subsidieaanvraag geldt onze steun evenzeer.

Het multifunctionele gebruik van sportfaciliteiten verdient zeker, net als de relatie met de drie decentralisaties nadere uitwerking. En we blijven als WSC scherp gefocust op mogelijke renovatie van de sporthallen aan de Dr. Mansveltkade.

We zijn evenwel bepaald niet te spreken over de volstrekte ‘radiostilte’ rond het weer ongedaan maken van het schrappen van het subsidiebedrag per jeugdlid van een sportvereniging. Zowel tijdens het sportdebat als tijdens de werkbezoeken kregen de sportclubs van de politieke vertegenwoordigers onomwonden te horen dat dit terugdraaien snel zou kunnen gebeuren! Daarop dient geen volstrekte stilte te volgen, vinden met name de penningmeesters van een aantal grotere sportverenigingen, zo weten wij.

In eerdere contacten tussen gemeentelijke vertegenwoordigers en het WSC is herhaaldelijk gebleken dat de verenigingen en ons bestuur zeer bereid zijn om, gezien de belangrijke maatschappelijke en gezondheidsfunctie van de sport in Wassenaar, samen met het gemeentebestuur een sportbeleid uit te zetten. Daarom gaan wij ook graag in op de uitnodiging in het coalitieakkoord om samen tot een nota sportbeleid te komen.

Het bestuur van het WSC wenst u veel wijsheid en besluitvaardigheid toe in de verdere voorbereidingen voor de begrotingsbehandeling en het is uiteraard graag bereid desgewenst deze brief nader toe te lichten en uit te werken.

Henk Goulooze (voorzitter)                                                                Sabine van Leeuwen (secretaris)

c.c. leden van de gemeenteraad (via de raadsgriffier)