Geschiedenis

Klik op een jaartal om de gebeurtenissen van dat specifieke jaar te kunnen lezen.
[accordion openfirst=true clicktoclose=true]
[accordion-item title=”1983″]H1983 brengt toch niet hetgeen de secretaris in het jaarverslag 1982 hoopte. Het wordt een rumoerig jaar. De gemeente wil de sporthal de Schulpwei privatiseren en de sportverenigingen meer taken geven. De gemeente spreekt met de zaalsportverenigingen maar het sportcontact wordt hier niet bij betrokken hetgeen aan alle kanten en bij het Sportcontact wrevel wekt. De vraag is ook of de (zaal)sportverenigingen een rol zien voor het Sportcontact. Er komt zelfs een brief van de zaalsportverenigingen waarin zij schrijven geen vertrouwen te hebben in het bestuur van het Wassenaars Sportcontact. Het bestuur beraadt zich op zijn positie en vraagt zich openlijk af of het Sportcontact moet voortbestaan. Op 9 mei 1983 wordt een buitengewone ledenvergadering uitgeschreven waarbij ook de wethouder van sportzaken mw. Van der Wiel-van der Flier aanwezig is. Zoals het bestuurders betaamt wordt constructief en open vergadert en wordt de meerwaarde van het Sportcontact besproken. Uiteindelijk leidt dit tot de unanieme conclusie dat het Sportcontact een belangrijke rol heeft en moet blijven voortbestaan. Er worden afspraken gemaakt over communicatie tussen de sportverenigingen met het Sportcontact en de communicatie tussen het Sportcontact en de gemeente. Hiermee komt alles in rustiger vaarwater. In 1983 wordt het nieuwe (gerenoveerde) zwembad in gebruik genomen. In de raad van beheer wordt een vertegenwoordiger van het Sportcontact benoemd. Olympia’72 opent in Ter Weer zijn eigen clubhuis. De heer De Groot treedt uit het bestuur. Namens de zaalsporten treedt de heer Huisman toe in het bestuur van het Sportcontact.[/accordion-item]
[accordion-item title=”1982″]Begin jaren tachtig is het Wassenaars Sportcontact op zoek naar zijn rol in de Wassenaars sportgemeenschap zo blijkt uit de jaarverslagen in die tijd. Er worden initiatieven ontplooid maar, zo althans de mening van het bestuur van het sportcontact, deze krijgen weinig tot geen respons van de verenigingen. De sportdag gaat niet door en een ABO (algemene Basisopleiding) wordt wegen gebrek aan deelnemers afgezegd. In 1982 treedt de heer Onderwater uit het bestuur, de heer De Groot volgt hem op. Olympia’72 bestaat in 1982 tien jaar en de Wassenaarse Volleybalvereniging betreft haar onderkomen achter de Huibregtse school. De secretaris stelt in haar jaarverslag ‘ Al met al was 1982 een jaar met niet al te grote activiteiten en verliepen de contacten over en weer nogal stroef. Hier wordt het vertrouwen uitgesproken dat 1983 een beter overleg, vertrouwen en samenwerking zal brengen. [/accordion-item]
[accordion-item title=”1981″]In 1981 treedt de heer van Rosmalen terug als voorzitter. Hij wordt opgevolgd door de heer Regnault, heer J.v.d.Kooij komt het bestuur als lid versterken. 1981 is wel het eerste jaar waarin geen sportdag, ondanks pogingen daartoe, geen doorgang vindt. Het Wassenaars Sportcontact organiseert de eerste ABO (Algemene basisopleiding voor sport) in Wassenaar. Alle 21 cursisten slagen hiervoor. Op verzoek van de gemeente krijgt het Wassenaars Sportcontact een belangrijke adviesrol ten opzicht van het College van B & W. Artikel 3 “ het adviseren van en het overleg plegen met het College van Burgemeester en Wethouders omtrent de belangen van de Wassenaarse sport” wordt in de statuten opgenomen. Om die belangen goed te kunnen behartigen worden de verenigingen gevraagd hun brieven aan de gemeente in kopie aan het sportcontact te sturen.[/accordion-item]
[accordion-item title=”1980″]In 1980 zijn er weer enkele bestuurswisselingen. Het bestuur bestaat in 1980 uit de heer J.W.C. van Rosmalen (voorzitter), de heer R.F. Regnault, mevrouw T. Kolff-Sutherland (secretaris) en de leden de heer R. Onderwater en de heer J. Snelderwaard. De sportdag wordt gehouden op Bevrijdingsdag en vindt op meerdere locaties plaats bij; Blauw Zwart , de Kieviten en het zwembad. Op 15 maart wordt de nieuwe kantine van Blauw Zwart geopend. Irene viert haar 30-jarig bestaan, de Zilvermeeuwen evenals de honkbalafdeling van S.V. Wassenaar bestaan 25 jaar. Olympia’72 betrekt haar eigen accommodatie in ‘ Plan Ter Weer’. Bij de gemeente wordt nog steeds aangedrongen op een tweede sportnota die inzicht moet geven in het beleid ten aanzien van sportsubsidie. In 1980 bestaat er een commissie zaalsport die de problemen met de accommodaties probeert op te lossen. Er is een tekort aan uren, er zijn klachten over de belichting in de sporthal en er worden speeltoestellen uit de sporthal in bruikleen gegeven waardoor andere verenigingen er geen gebruik meer van kunnen maken. In 1980 worden ook nieuwe initiatieven genomen op onderwerpen die ons dorp nog lang zullen bezighouden. De plaats voor het nieuw te bouwen zwembad wordt bepaald aan de Prinsenweg. Drie inwoners ( de heren van Rosmalen, Menken en Vos) nemen het initiatief een tweede golfbaan in Wassenaar.[/accordion-item]
[accordion-item title=”1979″]In 1979 komt er geen sportdag, de sporthal is niet beschikbaar en ook de velden van Blauw Zwart kunnen niet worden gebruikt. De contacten met de gemeente worden geïntensiveerd en verlopen goed maar een sportnota is er nog steeds niet. Wel stuurt het Sportcontact een nota aan het College waarin de wensen en behoeften van de verenigingen op een rijtje worden gezet. Er wordt binnen het Sportcontact een aparte commissie zaalsport ingesteld om de voorzieningen voor de binnensporten te bespreken.[/accordion-item]
[accordion-item title=”1978″]Ook in 1978 komt er geen sportnota van de gemeente wat als teleurstellend wordt ervaren. Het bestuur kent een wisseling. De heer Langerak, die vanaf het begin van het Sportcontact, zitting heeft gehad in het bestuur stelt zijn functie beschikbaar. Hij wordt opgevolgd door de heer Snelderwaard die als lid van het bestuur toetreedt. De sporthal is niet voor de sportdag beschikbaar maar niettemin lukt het de zaalsporten nog wel om deel te nemen. Er zijn demonstraties van Irene, A.V. Holland en Olympia’72 op het terrein van Blauw Zwart. WIK viert in 1978 haar 50-jarig bestaan. Er wordt gesproken over een tweede zwembad op de dr. Mansveltkade.[/accordion-item]
[accordion-item title=”1977″]In 1977 gaat voor het eerst de sportdag niet door. Koninginnedag valt op een zaterdag en tijdens de overgebleven weekeinden zitten de programma’s van de verenigingen nog vol. Teleurgesteld zijn de verenigingen dat de gemeente nog niet met de aangekondigde sportnota is gekomen. Wel wordt de jeugdsubsidie verhoogd tot 10 gulden.[/accordion-item]
[accordion-item title=”1976″]In 1976 wordt er binnen de Commissie van Overleg waarin vertegenwoordigers van het sportcontact en de gemeente (wethouders en ambtenaren) zitting hebben gesproken over tarieven die op basis van de individuele leden van de verenigingen worden geheven voor het gebruik van door de gemeente gefinancierde en beheerde accommodaties. Er is veel te doen over het subsidiebeleid en de in de jaren ‘ 50 tot stand gekomen sleutel om de subsidie binnen het sportcontact te verdelen wordt weer aangekaart. Er wordt een commissie ingesteld omdat men het binnen het sportcontact niet eens kan worden. De aanleg van een IJsbaan wordt weer op de agenda gezet maar de verwachtingen zijn niet hoog gespannen. Het plan ‘ Ter Weer’ biedt kansen voor Olympia’72 en de ABF om hun accommodatie te vestigen.[/accordion-item]
[accordion-item title=”1975″]In 1975 blijkt dat een verhoging van de huur van de sporthal met 10% onvermijdelijk is. Gesproken wordt om de verenigingen hierin een compensatie te geven. Hoogtepunten in het verenigingsleven zijn de deelname van WIK aan de Gymnastrade in Berlijn en de opening van een eigen sporthal door de Kieviten. Helaas is er ook een dieptepunt en komt aan de georganiseerde atletiekbeoefening in Wassenaar een einde. WAC gaat op in de atletiekvereniging Holland in Leiden. In 1975 wordt een eerste aanzet gegeven tot een regionaal overleg, door middel van de adviesraad voor sport uit Den Haag en de stichting Nationale sportraad. De sportdag 1975 werd gekenmerkt door het vertrouwde optreden van de diverse verenigingen waarbij het accent ligt op de jeugd. Gesproken wordt over het bestemmingsplan ‘ Ter Weer’ waar eventueel sportfaciliteiten deel uit zouden kunnen maken. BC Wassenaar meldt zich aan als lid van het sportcontact.[/accordion-item]
[accordion-item title=”1974″]In 1974 laat de IJsvereniging weten geen beroep te willen doen op de subsidieregeling. Het aantal leden is door de slechte ijswinters teruggelopen tot enkele leden. De vereniging wil wel lid blijven van het sportcontact. De sportdag in 1974 is voor het eerst geen succes. Op het basketbal en rugby dat wordt georganiseerd op 30 april komen maar weinig mensen af. Naar de mening van het sportcontact is de oorzaak te vinden in het feit dat de teams van buiten Wassenaar kwamen. Het bestuur van het sportcontact kent enkele wijzigingen. Voorzitter Kerdel en secretaris penningmeester Schutte treden af en worden opgevolgd door de heer Van Rosmalen, secretaris/penningmeester wordt de heer Bloys van Treslong.[/accordion-item]
[accordion-item title=”1973″]Op de ledenvergadering van 29 maart 1973 treden officieel twee nieuwe leden toe; de handbalvereniging Olympia’72 en de tennisclub Oud Wassenaar. In de vergadering wordt in het bijzijn van burgemeester Staab mevrouw le Coultre als ex-wethouder van Sportzaken tot erelid van het Wassenaars Sportcontact benoemd. Mevrouw le Coultre heeft zeer veel voor de Wassenaarse sport gedaan. Zij is o.a. de grote stimulator geweest van de bouw van de gemeentelijke sporthal. Ten aanzien van de tarieven van de sporthal is wel in 1973, zo vlak na de opening, veel te doen. De tarieven gaan met 15% omhoog. Na protest van het sportcontact en na een stevige discussie met de gemeente gaat het sportcontact aarzelend akkoord met deze verhoging.

De sportdag in 1973 is een succes. Er is zowel in de sporthal en op het Blauw Zwartterrein een programma. De voetbalwedstrijd wordt gespeeld tussen Blauw zwart en Wassenaar. De spelers zijn onder de 23 jaar. In de sporthal wordt gevolleybald door WIK en Raaphorst, er wordt kastgesprongen door Irene, er is jazzgymnastiek door WIK en oefeningen op de lange lat door Snel en Lenig. Gebasketbald wordt er door WIK en het Adelbert College.[/accordion-item]
[accordion-item title=”1972″]De sporthal wordt op 21 januari 1972 officieel door de Commissaris van de Koningin mr. J. Klaasses. De opening wordt opgeluisterd door een opmars en presentatie van alle plaatselijke sportverenigingen met aansluitend een korte sportdemonstratie. Namens het sportcontact worden twee scoreborden aangeboden. De sportdag 1972 vindt deels op het Blauw Zwart terrein en in de sporthal plaats. In de sporthal worden volleybalwedstrijden door WVV en Raaphorst verzorgd. WIK zorgt voor een basketbalwedstrijd, WVV zorgt voor badminton en Snel en Lenig, WIK en Irene zorgen voor gymnastiekdemonstraties. Op het Blauw Zwartterrein wordt gevoetbald en de de klassieker Blauw Zwart – Wassenaar gespeeld. In de pauze is er een demonstratie met afgerichte honden. Op 14 maart 1972 wordt de handbalvereniging Olympia’72 opgericht. Op 27 maart meldt zij zich aan als lid van het sportcontact. De subsidie van de gemeente voor de sport wordt verhoogd tot 17.500 gulden.[/accordion-item]
[accordion-item title=”1971″]In 1971 is Wassenaar verrijkt met een eigen sporthal. Na een bouwtijd van 14 maanden wordt hij begin november 1971 officieus in gebruik genomen. Door de bouw van de sporthal krijgen vanzelfsprekend de binnensporten een behoorlijke impuls. WIK wordt uitgebreid met een basketbalafdeling, De badmintonafdeling van WVV kent een sterke groei en de oprichting van een handbalvereniging is aanstaande. Tennisvereniging de Oude Eik en de handboogschietvereniging DOS worden lid van het sportcontact. Op de ledenvergadering wordt verheugd gereageerd op de aantrekkingskracht van het sportcontact maardoor een enkeling wordt wel opgemerkt dat de subsidiepot daardoor wel wat kleiner voor de diverse aangesloten verenigingen. Besloten wordt om aan de gemeente te vragen de subsidiegelden te verhogen. De gemeente wordt gewezen op de slechte aanleg van de voetbalvelden van Blauw Zwart en Wassenaar en wordt gewezen op de door het NSF gestelde eisen hieromtrent. De sportdag vindt ook weer in ’71 plaats. Helaas kan de demonstratie van politiehonden niet doorgaan.[/accordion-item]
[accordion-item title=”1970″]In 1970 fuseren de atleten van SIOS en Snel en Lenig tot de Wassenaarse Atletiekclub (W.A.C.) die ook lid wordt van het sportcontact. Het programma van de sportdag is anders dan in de andere jaren en bestaat niet uit de traditionele sporten als voetbal en hockey. Dit keer is er een demonstratie parachutespringen en van de ruitervereniging Koningin Emma. Door de Wassenaarse volleybalvereniging wordt een badmintonafdeling opgericht. Op 21 augustus 1970 wordt door wethouder Le Coultre de eerste spa in de grond gestoken voor de Sporthal. Tegen de zomer van 1971 moet de sporthal zijn gebouwd. De handboogschietvereniging DOS en tennisvereniging ‘ De Oude Eik’ dienen een verzoek in om lid te worden van het sportcontact.[/accordion-item]
[accordion-item title=”1969″]In 1969 worden vergaderingen gehouden over de aanleg van een honkbalveld op de Maaldrift en over de sporthal. Met betrekking tot de sporthal wordt een voorbereidingscommissie opgericht waarin ook het sportcontact zitting neemt. In de voorbereidingscommissie zitten mevrouw le Coultre Foest (Wethouder), de heren Kerdel, mr. J.D.J. Idenburg, H. Langerak, J.Gebranda en drs. J.K. van Dingstee. In eerste instantie is het sportcontact voor het bouwen van de sporthal bij het zwembad. Na een ledenvergadering wordt echter aan het gemeentebestuur geadviseerd de sporthal aan de dr. Mansveltkade te bouwen. Op de ledenvergadering wordt nog wel geopperd dat de bouw van de sporthal het gemeentebudget voor sport zodanig zal belasten dat andere sporten onder druk komen. Niettemin zijn er ‘steungelden’ vanuit het Rijk zodat het nu of ‘ nooit’ is.[/accordion-item]
[accordion-item title=”1968″]In 1968 staat de sporthal op de agenda van de gemeenteraad en het sportcontact roept de verenigingen op het belang van een sporthal tijdens de gemeenteraadsvergadering op 21 april 1968 te onderstrepen. De schoolsport krijgt een eigen zelfstandige commissie De gemeente komt niet tot het aanleggen van een sintelbaan op de schoolsportvelden maar het wordt ‘ opgelost’ door een 400 meterbaan op de schoolsportvelden aan de Prinsenweg in te branden. Er is verder veel te doen over de sportnota waaraan de sportverenigingen via een enquette hun inbreng hebben geleven. Op 2 december 1968 wordt deze nota door de gemeenteraad aangenomen. Behalve de plaats van de sporthal. Deze moet nog nader worden bepaald. Het bestuur van het sportcontact ondervindt een wijziging. De heer Bloys van Treslong treedt vanwege een verhuizing buiten Wassenaar af als secretaris/penningmeester. Mevrouw Kolf-Sutherland, die al een aantal jaren de notulen verzorgd, wordt gekozen als secretaris/penningmeester. Ook de sportdag wordt weer georganiseerd en bestaat uit de vaste onderdelen; voetbal, hockey en atletiek. Nieuw is rugby. Het gemeentebestuur verzoekt het sportcontact zitting te nemen een hernieuwd anjercomité zodat op Anjerdag ook de sport vertegenwoordigd zal zijn. De heer Kolff neemt namens het sportcontact deel in dit comité.[/accordion-item]
[accordion-item title=”1967″]1967 heeft het sportcontact een triest bericht te verwerken. De heer Dek, in 1966 afgetreden, overlijdt plotseling. In hem verliest de sportwereld één van die heel toegewijde en enthousiaste medewerkers die node gemist kunnen worden zo is in het jaarverslag over 1967 te lezen. Van de grote projecten waarover al jaren wordt gesproken en waar Wassenaar dringend behoefte aan heeft wordt in 1967 de ijsbaan gerealiseerd. Mevrouw le Coultre Foest, wethouder sportzaken, laat optimistische geluiden horen over de financiële haalbaarheid van een sporthal. Atletiek wordt versnipperd door verschillende verenigingen aangeboden. Een poging om te komen tot een onafhankelijke atletiekvereniging waarbij een fusie wordt beoogd van de atleten van WIK, Snel en Lenig en Raket ‘ 65 leidt schipbreuk vanwege voornamelijk financiële redenen. Raket ’65 gaat op in Snel en Lenig. Voorzitter Spaan moet zich om gezondheidsredenen terugtrekken en wordt opgevolgd door de heer Kerdel.

De sportdag 1967 vindt weer plaats en mede door het goede weer een groot succes. De sportdag kent voetbal, hockey, volleybal, gymnastiek, judo en een demonstratie van de Wassenaarse Reddingsbrigade. Ook de schoolsportwedstrijden zijn door de goede weersomstandigheden een groot succes.[/accordion-item]
[accordion-item title=”1966″]In 1966 vindt voor de eerste keer in haar bestaan geen sportdag plaats. Een voetbalwedstrijd was op 30 april niet te organiseren waardoor de begroting niet sluitend was te krijgen. Mede door het prachtige zomer zijn de schoolsportwedstrijden een groot succes. De heer Dek treedt in 1966 af als secretaris/penningmeester. De heer Bloys van Treslong volgt hem op. De heer Bloem neemt van het sportcontact deel in de raad van bestuur van het zwembad. Tijdens de ledenvergadering van 12 oktober en 24 november wordt een nieuw reglement besproken en aangenomen. Er is volgens de notulen sprake van besprekingen over een sportcomplex bij de Zijlwatering. Er is nog steeds behoefte aan een sporthal maar de wethouder die zich hiervoor sterk maakt (mw. ’s Jacob des Bouvrie) is vertrokken en burgemeester van Leersum geworden, zo stelt men vast. De handbalvereniging binnen Raaphorst is opgeheven wegens gebrek aan een veld.[/accordion-item]
[accordion-item title=”1965″]In 1965 wordt de Wassenaarse Volleybalvereniging na een wachttermijn van 2 jaren verwelkomd als lid van het Sportcontact. De sportdag wordt op 5 mei, bevrijdingsdag, gehouden. Uit het jaarverslag 1965 blijkt dat verder het volgende in het sportcontact is besproken; De tramremise is voorlopig voor 3 jaar verhuurd dus hierin zal geen sportaccommodatie komen; de wens bestaat om een vertegenwoordiging van het Sportcontact in de Raad van Beheer van het zwembad te benoemen; het nog steeds ontbreken van een ijsbaan wordt als een ernstig gemis ervaren. Het ontbreken van een handbalveld voor de vereniging Raaphorst wordt besproken maar er kunnen door de gemeente geen toezeggingen worden gedaan. De wateroverlast die door de voetbalverenigingen Blauw Zwart en Wassenaar wordt ervaren wordt aangekaart bij de gemeente. De schoolsportdagen komen door de slechte weersomstandigheden niet tot zijn recht maar niettemin is er veel belangstelling voor. Het voortgezet onderwijs ( Lycea, ULO en vakscholen) kunnen zich inschrijven voor de volgende takken van sport.

– Estafettelopen voor jongens en meisjes in twee categorieën; tot 14 jaar en 15 jaar en ouder, voetbalwedstrijden t/m 14 jaar en 15 jaar en ouder, handbal (meisjes), touwtrekken voor jongens en meisjes tot 15 jaar en ouder dan 15 jaar en mixed hockey t/m 14 jaar en 15 t/m 18 jaar.

De lagere school jeugd kan inschrijven voor voetbal (jongens), korfbal (meisjes) en estafettelopen en touwtrekken (jongens en meisjes)

De schoolsportdagen worden georganiseerd door de Oranjevereniging en onder supervisie van het Sportcontact. De heren Karremans (lagere scholen) en de heer Van Dijk (voortgezet onderwijs) verzetten veel werk om de sportdagen tot stand te brengen.[/accordion-item]
[accordion-item title=”1964″]Ook 1964 is een relatief rustig jaar. Omdat zowel Wassenaar als Blauw Zwart nog volop in de competitie zitten wordt besloten de voetbalwedstrijd op Konginnedag te laten organiseren met een Wassenaar jeugdelftal. De sporthal wordt wat op de lange baan geschoven. Het sportcontact adviseert om geen sporthal te bouwen maar om de vrijkomende remise in te richten en daarbij een sintelbaan en een handbalveld te plaatsen. De remise is inmiddels echter verhuurd aan een marktpartij die een hoge huur wil betalen. De handbalafdeling van Raaphorst is echter inmiddels opgeheven. Vaste grond onder de voeten krijgt de schoolsportdag die in samenwerking met het sportcontact wordt georganiseerd. In het jaarverslag over 1964 wordt nog gememoreerd dat de moeizaam tot stand gekomen verdeelsleutel voor de subsidie naar tevredenheid functioneert.[/accordion-item]
[accordion-item title=”1963″]1963 is voor het sportcontact een relatief rustig jaar. Mede omdat door de extreem koude winter de voetbalcompetitie op Koninginnedag doorgaat vindt wordt besloten om de traditionele sportdag in 1963 geen doorgang te laten plaatsvinden. Wel wordt de basis gelegd om een schoolsporttoernooi te houden. Een toernooi dat anno 2011 nog steeds bestaat. Er komt een schoolsportcommissie waarin namens het sportcontact de heren Langerak en Dek plaatsnemen.

De mogelijke fusie tussen WIK en SIOS wordt geen werkelijkheid en SIOS probeert voor de vijfde keer lid te worden van het Sportcontact. Het voorstel wordt in de vergadering 27 februari 1963 in stemming gebracht. Vóór stemmen Blauw Zwart, Wassenaar, Zilvermeeuwen, Snel en Lenig en Raaphorst. Tegen stemmen HGC, Kieviten , WIK en Irene. De Wassenaarse IJsvereniging stemt blanco. De stemmen staken omdat de grote verenigingen 3 stemmen hebben en de kleinere 2 of 1. Na de telling hiervan wordt de uitslag 8 tegen 8. Nu de statuten bepalen dat een volstrekte meerderheid van stemmen is vereist wordt het verzoek van SIOS wederom afgewezen.

In de vergadering van 3 juli 1963 wordt ook afscheid genomen van wethouder mevrouw ´s Jacobs des Bouvrie. Zij wordt in het zonnetje gezet vanwege haar verdiensten voor de Wassenaars Sport. In de jaarvergadering van 19 december 1963 wordt afscheid genomen van de heer Ancion als voorzitter. Hij wordt opgevolgd door de heer Spaan.

Over de bouw van de sporthal is niet veel te melden. Het verslag van de secretaris meldt wel dat het nog een paar jaren kan gaan duren. [/accordion-item]
[accordion-item title=”1962″]In 1962 wordt de jaarlijkse sportdag georganiseerd maar is er vooral binnen het sportcontact weer veel discussie over de verdeling van de subsidiegelden. Het blijkt een hele klus om een rechtvaardige verdeelsleutel te vinden. De uitgangspunten van de verdeelsleutel moeten zijn;

· Jeugdleden op de voorgrond

· Makkelijk hanteerbaar

· Aanvaardbaar voor de gemeente

Besloten wordt om een commissie te benoemen die met een voorstel komt en aan de verenigingen wordt gevraagd naar de commissie met voorstellen te komen. De heren Ancion (Sportcontact), van Keppel (WIK) en Kruger (IJsvereniging) vormen de commissie.

Op de vergadering gehouden op 30 november 1962 in Huize Den Deyl wordt de knoop doorgehakt en de volgende subsidiesleutel aangenomen.

a) Alleen leden aangesloten bij erkende sportbonden tellen mee.

b) Ook buiten Wassenaar wonende leden tellen mee

c) Eerst wordt een bedrag per aantal leden van een vereniging bepaald

d) Hierna wordt een bedrag per jeugdlid beschikbaar gesteld.

Er wordt verder gesproken over de sporthal, waarbij de wens wordt geuit om een indooratletiekbaan in de hal te plaatsen. Verder wordt er gesproken over de aanleg van een ijsbaan. Het Sportcontact is teleurgesteld dat zij de ontwikkelingen hieromtrent uit de pers moet vernemen. Contact met de gemeente vindt in 1962 niet plaats.

HGC wordt in 1962 definitief lid van het Sportcontact en ook WVV meldt zich. WVV is afgescheiden van de sportvereniging Raaphorst. Grondslag hiervan is dat niet katholieke leden binnen Raaphorst geen stemrecht hebben en dat dit ook niet veranderd kan worden omdat dan de vereniging Raaphorst zou ophouden te bestaan. In goed overleg treden de volleyballers uit Raaphorst en richten zich als zelfstandige vereniging tot het Sportcontact. Probleem is wel dat de vereniging nog geen twee jaar bestaat. Niettemin wordt zij verwelkomd maar moet WVV nog twee jaar in de ‘ wachtkamer’ plaatsnemen. De Law Tennisclub Oud Wassenaar vraagt om informatie met betrekking tot het lidmaatschap van het Sportcontact.

De atletiekvereniging SIOS doet een vierde poging om lid te worden van het Sportcontact. Omdat er nog besprekingen gaande zijn met de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie wordt deze aanvraag wederom terzijde gelegd. WIK toont zich bereidt om op atletiekgebied samen te gaan met SIOS. [/accordion-item]
[accordion-item title=”1961″]In 1961 wordt het sportcontact uitgebreid met 2 sportverenigingen, te weten HGC wat in zijn statuten een Wassenaarse vereniging is geworden en de gewichthefvereniging Vigour. Helaas is deze vereniging een kort leven beschoren want in hetzelfde jaar wordt zij ontbonden. Dit leidt tot de discussie of een vereniging eerst een bepaalde tijd heeft moeten bestaan om lid te kunnen worden van het sportcontact. De atletiekvereniging SIOS wordt voor de derde keer geweigerd. Waarom is niet uit de notulen af te leiden. SIOS wordt overigens wel gesubsidieerd door de gemeente. Er wordt in het dorp steeds meer gesproken over een sporthal. Het sportcontact geeft een uitgebreid advies over het eventueel aankopen van de HTM remise om aldaar een sporthal in te vestigen. De heer H.G. Th Remmerwaal die veel werk heeft verzet in de beginjaren van het sportcontact om de sportdagen mogelijk te maken beëindigt zijn werkzaamheden. Hem wordt onder veel dankzegging een geschenk aangeboden. Blauw Zwart viert in 1961 zijn 40-jarig jubileum, Snel en Lenig heeft er 15 jaar opzitten en de Kieviten bestaan 35 jaar. Er is behoefte aan een vaste notulist voor het sportcontact en mw. Tineke Kolf- Sutherland neemt deze taak op zich. Deze taak zal zij eerst als notulist en later als secretaris van het sportcontact vele jaren op zich nemen. Later wordt zij als erelid van het Wassenaars Sportcontact benoemd en krijgt zij een gemeentelijke onderscheiding voor haar verdiensten voor de Wassenaarse sport. Inmiddels is de heer Geertsema burgemeester geworden. Samen met zijn echtgenote geeft hij acte de présence op de sportdag 1961.

Het bestuur van het sportcontact in 1961 bestaat uit de heren J. Ancion, H. Rattink, en H. Langerak. De heer Rattink vertrok echter in april en zijn plaats van penningmeester/secretaris wordt ingenomen door de J.M. Dek.

De sportdag vindt plaats op Koninginnedag met traditioneel het voetbal en hardlopen. Het hockey wordt dit keer vervangen door handbal. Het handbalveld wordt met vlaggetjes afgezet en de cirkel wordt gemaakt door het strooien van zand. Verder maakt het Sportcontact zich sterk voor het verminderen van de vermakelijkheidbelasting voor sportverenigingen. Vooral de voetbalverenigingen moeten hieraan veel betalen. [/accordion-item]
[accordion-item title=”1960″]In 1960 is het Wassenaars Sportcontact volop in beweging en organiseert niet alleen een keer per jaar een sportdag op Koninginnedag of zoals in 1960 op 5 mei omdat 30 april op een zondag valt. Het sportcontact is steeds meer een gesprekspartner voor het gemeentebestuur. In deze periode wordt overigens ook nog gesproken over de mogelijke oprichting van een sportstichting die een rol zou krijgen in de Wassenaarse sport. Vooralsnog is het sportcontact de spreekbuis namens de sportverenigingen en geeft het een pré-advies voor de subsidieverdeling door de gemeente. Dit leidt tot langdurige vergaderingen die pas tegen middernacht zijn afgelopen. Compleet met schorsingen en stemrondes met voor- en tegenstemmers. Hoe de subsidie te verdelen? op anciënniteit? de oudste verenigingen de meeste stemmen, of te verdelen naar aantal leden? of een combi hiervan?, maar er zijn verenigingen met maand en jaarleden, wie controleert? Hoe om te gaan met de omni-verenigingen? Moet er nog rekening worden gehouden met de hoogte van kosten die er zijn om een bepaalde sport uit te kunnen oefenen? De verdeelsleutel is complex. Het volgende voorstel van de heer Dekleermaker wordt overgenomen. Tot 25 jaar 1 stem, 25 tot 40 jaar 2 stemmen, 40 jaar of ouder 3 stemmen. Voor stemmen; WIK, Irene, Blauw Zwart, Kieviten en Wassenaar. Tegen stemmen: Raaphorst, Zilvermeeuwen en Snel en Lenig. De Wassenaarse IJSvereniging is niet aanwezig. De voorgestelde verdeling; Wassenaar, fl.350, Blauw Zwart fl.350, Kieviten fl.400, WIK fl.400, WIK-zwemmen fl.200, Irene fl.400, Snel en Lenig fl.400, Zilvermeeuwen fl.200 en Raaphorst fl. 200. Hoe gevoelig het allemaal ligt blijkt als de voorzitter in een volgende vergadering met aftreden dreigt als hij merkt dat een van de verenigingen zich tegenover de wethouder heeft laten ontvallen het niet eens te zijn met de verdeling. Gelukkig komt het niet zover.

De sportverenigingen willen ook speelautomaten in hun clubhuizen. Bij de commissaris van politie wordt door het sportcontact geïnformeerd naar de mogelijkheden. Er wordt in 1960 ook voor het eerst gesproken over een stichting die de bouw van een sporthal in Wassenaar mogelijk zal maken. Nu weten dat de sporthal pas 12 jaar later zou zijn gebouwd. De statuten in 1960 bevatten ook nog, met uiteraard de blik van nu, opvallende zinnen, zo kan een sportvereniging lid worden als zij bij hun activiteiten uitgaan van de erkenning van hogere waarden, zoals deze gegroeid zijn in de geschiedenis van het Nederlandse volk”.

De sportdag in 1960 wordt samen met de Oranjevereniging georganiseerd.

Het programma:

1.15 Hockey. Wassenaars elftal – De Batavieren (oud-internationals)

2.20 Demonstratie Judo en Jiu Jutsu op 2 matten door de Chr. Gymnastiekvereniging Irene

2.45 Ceremonie Fantastique en Vlaggenparade onder het spelen van het Wilhelmus

3.00 Voetbalwedstrijd Wassenaars elftal- de Zwaluwen

3.45 Nationale 3000 meterloop

4.00 Tweede helft voetbalwedstrijd.

Voetbal:

Het Wassenaars elftal: J.A. Hooymans, G. Hilgeman, J. van Eyk, J.v.d. Kooy, H. Wildenberg, A. van Leeuwen, H.C.J. Klinkhamer, J. de Kleermaker, M. Buytelaar, J.Uitenboogaard. reserves: P.van den Spek, G. Vogels en P. Pesch.

De Zwaluwen: vd Lee (HFC Haarlem), van Campen (UVV Utrecht), Blom (WVV Winschoten), Nul (NAC Breda), van Ierland (Willem II Tilburg), Libregts (Excelsior Rotterdam), Hainje (Heerenveen), Verschoof (Feyenoord), Bouwman (HFC Haarlem), Vesters (Ajax), van Buren (DHC). Reserves; van Deelen (VUC), Bolhuis (Oosterpark Groningen), Roggeveen (CVV Rotterdam) en Kruitbosch (Gouda)

3000 meter hardlopen.

A-klassers (cracks)

H. Gunjé (Dynamo Middelburg), J. Keesem (A.V.23 Amsterdam), K.de Ruyter (A.V. 23 Amsterdam), D. de Bruyn (Minerva Rotterdam), Th. Stolk (Gouda Gouda), J. Evers (Celebes Den Haag), S.J. Koster (Trekvogels Den Haag), G. Rewijk (Bataven Leiden), P. de Haas (Holland Leiden), E. Kneepkens (Avon Heerlen), A.M. Kortekaas (Holland Haarlem),

B-klassers

B. Droog (Estafette Amsterdam), G. van Ham (Avon Heerlen), A.A. Bouwens (Dynamo Middelburg), P. Leune (Holland Leiden) R. Klinker (Hellas Utrecht), A. Heijdens (Zeeland Sport Vlissingen),

C-klassers

J. Rewijk (Bataven Leiden), C. van Gerven (DOS Rotterdam), A. Heusdens (DOS Rotterdam), A. Bostelaar (Trekvogels), A.Pet (Trekvogels Den Haag), J. Raaphorst (Trekvogels Den Haag), P.vd. Hijden (WIK Wassenaar), J. van Willigenburg (Hellas Utrecht), T. Rueck (WIK Wassenaar) J. van Kreef (WIK Wassenaar).[/accordion-item]
[accordion-item title=”1959″]Ook in 1959 wordt er weer op Konginnedag een sportdag georganiseerd. Dit keer is het wel wat wij tegenwoordig een ‘ uitdaging’ zouden noemen. Door weersomstandigheden gooit het bekertoenooi van de KNVB roet in het eten en wordt er met gelegenheidselftallen gespeeld. Het Wassenaars voetbalelftal treedt aan tegen een combinatie van Haagse spelers. Het Haags Amateurelftal. In het Wassenaars elftal spelen weer, als ze geen andere verplichtingen hebben weer de drie Wassenaarders die elders profvoetbal spelen, nl. R.Timmer (ADO), L.Dekleermaker (Vitesse) en P. van Rhijn (Valenciennes). Vitesse geeft toestemming mits Dekleermaker voldoende wordt verzekerd. Voor 13 gulden wordt Dekleermaker tot een bedrag van 40.000 gulden verzekerd.

Het Haags KNVB Amateurelftal bestaat uit de volgende spelers die gezamenlijk op Staatsspoor in Den Haag zullen worden opgehaald om per touringcar naar Wassenaar te rijden.

Doel: T.v.d. Land (HBS), Achter: T. Kleindijk (ADO), W.J. Ruisch (VUC), Midden: W.H. Michels (Kick), B.Poolman (Quick), R.Wenholt (Laakkwartier).Voor: J. Verstraate (Laakkwartier), L.Lentz (HBS), A.van Katwijk (VCS), D.G. van Brecht.

Over de midvoor moet nog worden beslist.

Het Wassenaars elftal bestaat dit keer uit de volgende spelers.

P.Oostrum (ADO) of W. Beijerbergen (Blauw Zwart),G. Hilgeman (Wassenaar), N. van Leeuwen (Blauw Zwart), M. Buytelaar (Wassenaar), H. Wildenberg (Blauw Zwart), W. Verboon (Wassenaar), J.v.d. Kooy (Blauw Zwart), R. Timmer (ADO), H.van Dongen (Blauw Zwart), P. van Rhijn (Stade de Francaise) of A. van Leeuwen (Blauw Zwart).

Het programma van de sportdag te houden op 30 april 1959 luidt als volgt.

1.30 Hockey, Nederlands Dames B-elftal tegen de rest van de wereld (ames uit Engeland, Argentinië, Schotland, Ierland, Amerika, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, India, Frankrijk en Duitsland).

2.50. Opmars Drumband van Irene met de 3 deelnemende meisjes ploegen van Irene, Snel en Lenig en WIK, Gymnastiekvereniging DONAR uit Den Haag

3.25. Vlaggenparade onder het spelen van het Wilhelmus.

3.30 Voetbalwedstrijd Wassenaars elftal Haags KNVB elftal (Amateurs)

Het Wassenaars elftal is versterkt met enkele spelers uit Wassenaar die in het profvoetbal uitkomen.

4.15 Hardlopen 3000 meter nationaal (deelname uit het gehele land) meerdere prominente lopers zullen aan de start verschijnen.

4.35. 2e Helft voetbalwedstrijd. [/accordion-item]
[accordion-item title=”1958″]In 1958 wordt wederom een sportdag georganiseerd. De regelingscommissie zoals deze wordt genoemd bestaat dit jaar uit de heren; J.W. van Veen, H. Remmerswaal, H. Langerak, J. Valkenburg, D. Knijnenburg, J.Th. Ancion en Th. J.Donath.

Het ligt weer in de planning om als ‘hoofdschotel’ een voetbalwedstrijd te organiseren tussen een Wassenaars elftal versterkt met de elders spelende voetballers als P.Oostrum, R. Timmer en P. van Rhijn. De tegenstander is wederom Scheveningen Hollandsport, een profelftal in die tijd.

Deelnemers voetbalwedstrijd.

Keeper. D.v.Leeuwen (Blauw Zwart)

Fr. vd Berg (Blauw Zwart), N.v. Leeuwen (Blauw Zwart), M. Buytelaar (Wassenaar), C.J. van Wissen (Wassenaar), G. Hilgeman (Wassenaar)

R.Timmer (ADO) J. Dekleermaeker ( Blauw Zwart ) H. van Dongen J. Uittenboogaard

Reserves; H. Hopman (Wassenaar), G. Vogels (Blauw Zwart), J.v.d.Kooy (Blauw Zwart) C. Pieters.

Er wordt ook gehockeyd;

Opstellingen van de teams:

De Batavieren: Kneteman (Hilversum), Reus (Victoria), v. Cleef (’t Gooi), Rademaker (Be Fair), Takenbroek (Togo), Hillen (Groen Geel), Hooghiemstra (SCHG), Ancion (De Kieviten), Dudok van Heel (Togo), Bromberg (HHYC), Mees (Victoria)

Wassenaars hockeyelftal: Dijxhoorn (Kieviten), Kranendonk (Togo), Tolhoek (Amsterdam), Hageman (Kieviten), Vinke (Groen Geel), Mellink (HHYC), Tielman (Kieviten), V.d.Noorden (HGC), v.d. Bosch (Kieviten), Pool (Togo), R. Driessen (HGC).

Scheidsrechter: F. Diemont.

En wordt ook hardgelopen;

3000 meter; nationaal,

A-klasse; Degreef (LDA Den Haag), Vergeer (AV’47-Boskoop), Koster (Trekvogels-Haag), de Bruyn (Minerva R’dam), Oosterman (Suomi-Velzen), v.d.Linden (WIK-Wassenaar),

B-klasse; Wubben (LDA-Den Haag), Willkorn (Zwaluwen-Den Haag), v Proosdy (WIK-Wassenaar), vd Boom Volewijkers Amsterdam.

C-klasse Heusdens (DOS-Rottterdam), de Regt DOS Rotterdam, Wetten (LDA-Haag), Heerscholten (LDA Haag)

De secretaris meldt over het hardlopen; “Een prachtige race mag verwacht worden, omdat de sterkste lopers van Nederland hebben ingeschreven,waaronder de winnaar van het vorig jaar Vergeer uit Boskoop, die nu zeker meer strijd zal moeten leveren om als winnaar te kunnen eindigen”. [/accordion-item]
[accordion-item title=”1957″]Na het succes van de sportdag op 3 juni 1956 wordt besloten om in 1957 wederom een sportdag te organiseren. Dit keer wordt deze georganiseerd door het sportcontact, zoals het Wassenaars Sportcontact wordt genoemd, en de Oranjevereniging Koningin Wilhelmina en zal plaatsvinden op 30 april.

Burgemeester van Wijngaarden zal weer de aftrap verrichten van de voetbalwedstrijd van het combiteam van Blauw-Zwarters en Wassenaarders tegen S.H.S. (Scheveningen Holland Sport) dit keer. De onkostenvergoeding die S.H.S. vraagt bedraagt f. 250 welke als zeer redelijk door het sportcontact wordt gevonden. Het Wassenaars elftal speelt in een rood shirt, witte broek en blauwe kousen.

In de Feestgids van de Oranjeverenigingen 1957 wordt het evenement aangekondigd als ‘ Grote sportmiddag op het sportterrein aan de Katwijkseweg, verzorgd en aangeboden door ,,Sportcontact”

Het programma:

1.30. uur nm. Wassenaars Hockeyelftal –De Batavieren (Oud Internationals)

2.45. uur nm. Opmars Drumband van Irene met de 3 deelnemende ploegen van WIK, Irene en Snel en Lenig

Demonstratie: Damesploeg WIK (paardspringen)

Damesploeg Irene (paardspringen)

Herenploeg Snel en Lenig (brugturnen)

3.10. uur nm. VLAGGENPARADE onder het spelen van het Wilhelmus

3.15. uur nm. Voetbalwedstrijd Wassenaars elftal – Scheveningen Holland Sport (sterkste Profelftal)

4.00. uur nm. Hardlopen 3000 meter nationaal (deelname uit het hele land)

4.15.uur nm. 2e helft voetbalwedstrijd

5.05. uur nm. Prijsuitreiking

ENTREEPRIJZEN: Tribune f.1,– (ook kinderen);Lange zijde f 0,75; Korte zijde f 0,60; Kinderen 0,25

Voor deze sportmiddag gelden geen lidmaatschapskaarten en diploma’s van welke vereniging ook, evenmin vaste tribuneplaatsen.

Deelnemers voetbalwedstrijd.

Keeper. D.v.Leeuwen (Blauw Zwart)

Achterhoede: G.Vogels (Blauw Zwart), J.Oostdam (Wassenaar), L.Ruijgrok (Blauw Zwart)

C.v.Wissen (Wassenaar) Fl. Vriesendorp (Wassenaar)

R.Timmer (ADO) of P.Remmerswaal (Wassenaar) P.v.Rhijn (Frankrijk) of N.van Leeuwen

H.Klinkhamer (Wassenaar) H.v.Dongen (Blauw Zwart) J. Uittenboogaard (Wassenaar0

Reserves: Fr. v.d. Berg (Bl Zw), L. den Elsen (Bl Zw), W . Verboom, G.Hilgeman en J. Delsing (Wassenaar)

Maar zoals het programma laat zien was er niet alleen voetbal maar werd er ook gehockeyd en hardgelopen.

Deelnemers 3000 meter.

A-Klasse J. Vergeer (AV ‘ 47-Boskoop), C.Jansse en S.Koster (Trekvogels-Den Haag)

D. Degreef van LDA-Den Haag, 4 B-Klassers S. de Vries en F. van den Boom (Vollewijkers Amsterdam), H. Pannekoek, KNAU-Aalsmeer, P.v.d. Proosdij (WIK-Wassenaar) en G-klasseA. OuwhandOuwehand van Sios0-Wassenaar en Jaq. Vogels van WIK-Wassenaar.

Wassenaars Hockeyteam:

De Biѐvre (HGC), van Gennip (Kieviten), van Dijk (Kieviten),de Bruin (HGC), van der Noorden( HGC), A.Mellink (HGC), Tielman (Kieviten), Hendriks (HGC), v.d. Bosch (Kieviten), R. Driessen (HGC), Keyzer (HHYC).

De Batavieren:

Beasjou (groen-geel), Both, (SGHG), van Heel (HHYG), N.W. J. Mellink (HHYG), Minnema (BMHC), Kranendonk (TOGO), Dudok van Heel (TOGO), Kruize (HHYC), N.N. Morel (SGHC),

De Batavieren spelen in een blauw geblokt shirt en een zwarte broek, alle spelers van de Batavieren spelen in de eerste klasse. Kruize speelde 50 keer in het Nederlands elftal en is topscorer van het Nederlands elftal aller tijden.

Uit een brief van de K.N.V.B. van 18 mei 1957 mag worden afgeleid dat ook de sportdag dit keer een succes was. In de brief is het volgende geschreven;

“ Wij maken van deze gelegenheid gaarne gebruik U en de andere heren van het Sportcontact welverdiende hulde voor de organisatie van deze dag te brengen, waarbij wij uiteraard in het bijzonder erkentelijk zijn voor Uw persoonlijk aandeel en vooral de verzorging van het omvangrijke administratieve werk. Het doet ons daarom een genoegen, dat U sportief en financieel een belangrijk succes heeft mogen boeken. [/accordion-item]
[accordion-item title=”1955/1956″]Het archief van het Wassenaars Sportcontact begint met een brief van 26 december 1955 gericht aan de KNVB in Den Haag met het verzoek om toestemming voor de organisatie van een voetbalwedstrijd tussen een Wassenaars elftal en een Haags Amateurelftal. De opbrengsten komen ten goede aan de noodlijdende zwem-, atletiek- en gymnastiekverenigingen. Kennelijk wordt er in de kerstperiode door de KNVB doorgewerkt want op 2 januari volgt per brief de toestemming. Voorwaarde is wel dat de samenstelling van het Wassenaars team aan de KNVB wordt voorgelegd. Hierna begint het zoeken naar een tegenstander. UVS en Feyenoord worden benaderd maar haken in maart af vanwege andere wedstrijden die vanwege de vorstperiode moeten worden ingehaald. De sportvereniging “Sparta” afdeling voetbal V.C.S. neemt de uitnodiging aan. De wedstrijd zal worden gespeeld op zondag 3 juni 1956. Op 9 mei wordt het sportcontact kennelijk wat zenuwachtig men vraagt aan V.C.S. nogmaals om een bevestiging. ‘ Hoge heren’ waaronder de Burgemeester (dr. S.F.A.G.M. Baron van Wijngaarden) dienen te worden uitgenodigd en is de bedoeling om de burgemeester de aftrap te laten verrichten. V.C.S. bevestigt en de wedstrijd kan doorgaan. De KNVB wordt gevraagd om toestemming te geven voor de volgende teamopstelling:

D. v. Leeuwen (Bl. Zw)

G. Vogels (Bl.Zw.) J. Oostdam (Wassenaar)

G.Noordover (Bl.Zw.) A.Riem (Bl.Zw) W.Verboom (Was.)

N.v.Leeuwen (Bl. Zw.) L. Dekleermacker (Bl.Zw.)

R.Timmer (Was.) J.W.Remmerswaal (Was.) J.Uittenboogaard (Was.)

Reserves: A. v.Marwijk (Was),F.vd Berg (Bl.Zw.), C.v.Wissen (Was), H.Klinkhamer (Was.) en H.v.Dongenn (Bl.Zw.).

De secretaris meldt nog; “V.C.S.. zal ongetwijfeld goed spel laten zien want de ploeg is technisch goed geschoold. Het Wassenaars elftal is een sterke combinatie die het VCS lastig kan maken”.

Over de uitslag vertelt het archief niets, wel over de inkomsten en de opbrengsten voor de Wassenaarse sport want daarom was het te doen. De entree brengt 780 gulden op. Na aftrek van de kosten waaronder 22 gulden voor de consumpties voor spelers en genodigden blijft 446 gulden over. Blauw Zwart en Wassenaar maken nog een bedrag over voor de Tombootactie ten behoeve van de Wassenaarse Reddingsbrigade. Opvallend is wel de vermakelijkheidsbelasting, geheven door de gemeente van 93,97 gulden. Deze wordt overigens door de gemeente later als subsidie teruggestort. 20 % van de opbrengst moet aan de KNVB worden afgedragen. De sportdag is een succes en besloten wordt om ook in 1957 weer een sportdag te organiseren. Op 18 oktober wordt het bestuur van ADO uit Den Haag aangeschreven. De sportdag 1957 zal plaatsvinden op Koninginnedag. [/accordion-item]
[/accordion]