Doelstelling

Het Wassenaars Sportcontact is opgericht op 1 maart 1953 en heeft als doel de samenwerking tussen de Wassenaarse sportverenigingen te bevorderen. Het Wassenaars Sportcontact geeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wassenaar gevraagd en ongevraagd advies. In het voor- en najaar vergadert het Wassenaars Sportcontact. In deze vergaderingen worden actuele onderwerpen besproken die de Wassenaarse Sport raken. Voorbeelden zijn het accommodatie- en subsidiebeleid van de gemeente Wassenaar maar ook projecten die met subsidie van de Rijksoverheid worden gesteund zoals in het verleden het project “Hart voor sport” om het bewegen van de schooljeugd te bevorderen en het project  “Actief leven” met eenzelfde doelstelling maar dan gericht op 55 + ers. In de vergaderingen komen regelmatig plaatselijke initiatiefnemers van sportactiviteiten hun plannen toelichten. Het ligt in de ambitie van het Wassenaars Sportcontact om een brugfunctie te vervullen tussen sportverenigingen, scholen, het jeugd- en jongerenwerk, belangenverenigingen van ouderen zoals het WOB en de Wassenaarse Vrijwilligerscentrale. Het Wassenaars Sportcontact heeft in 2008 de taken overgenomen van de Wassenaarse gehandicaptensport en beheert het geld van deze stichting.
Twee bestuursleden hebben zitting genomen in de “Sporthalcommissie”. In totaal bestaat deze commissie uit 4 personen. Er wordt onderzocht of de twee sporthallen (De Schulpwei en De Kieviten) en de gymzaal aan de Burmanlaan volledig geïntegreerd kunnen worden in een nieuwe accommodatie.